Vem kan söka SKAPA?

Ansökan kan göras av idégivaren eller annan person med rätt att nyttja den stipendiegrundande idén. Om ansökan bygger på andras idéer eller teknik ska deras skriftliga medgivande bifogas.

Stipendiet delas ut till den eller de personer, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter i näringslivet eller offentliga organisationer.

Idén får vara kommersiellt introducerad tidigast 24 månader före ansökningstidens utgång. Vid bedömningarna har kreativiteten stor betydelse liksom marknad och potentiell lönsamhet. Annat som bedöms är teknisk höjd, den immaterialrättsliga situationen och samhällsnyttan.

Vem kan söka Stockholms Innovationsstipendium?

Du som bor eller har ditt arbete/studerar i Stockholm och Stockholms län kan söka Stockholms Innovationsstipendium. Syftet är i första hand att stimulera och uppmuntra personer som arbetar utan stöd från företag eller institutioner att utveckla innovationer.

Vad kan du söka för?

Din innovation kan vara en fysisk produkt, tjänst eller en kombination av dessa. Innovationen bedöms efter dess tekniska, kommersiella och samhällsekonomiska betydelse.

Ansök här>>