Stiftelsens insatser

Vad gör vi

Huvuddelen av stiftelsens årliga utdelningsbara avkastning går till stipendier inom SKAPA-konceptet och Stockholms innovationsprogram. När samarbetet med SKAPA inleddes 2006 föreslog vi att varje länsvinnare skulle tilldelas ett stipendium plus diplom. Detta betraktar vi sedan dess som vårt signum i detta samarbete. Första och andra året fick länsvinnarna 10 kkr, år 2008 15 kkr, åren 2009 – 2013 20 kkr samt från år 20014 återigen 10 kkr var. Under nämnda tider har vi dessutom bidragit till de nationella stipendierna med 100 – 250 kkr men som från år 2015 utgått på grund av samarbetet med Stockholms Innovationsstipendium. Se vidare under ”Hur det startade och vår inriktning för framtiden” nedan.

Hur det startade och vår inriktning för framtiden

Stiftelsen AJM bildades den 23 april 2001. Tiden därefter inträffar ett av historiens värsta börsfall. Utdelningsbara pengar från Stiftelsen förelåg i praktiken först under år 2004. Då mottog nio uppfinnare de första stipendierna från Stiftelsen. Året därefter introducerades Mentorstipendiet. Under tre år utdelades sammanlagt cirka 60 stipendier för att uppmärksamma och stärka mentorernas ofta anonyma men värdefulla insatser. Professor Kaj Mickos, tidigare generaldirektören för SJ Stig Larsson och innovationsrådgivaren Margareta Andersson är exempel på tre välkända och välmeriterade personer som erhållit mentorstipendiet.

2008 har Stiftelsen velat uppmuntra, utveckla och synliggöra de till SUF anslutna lokala och regionala uppfinnarföreningarnas ideella verksamhet. Stipendier för god utveckling och framgångsrika koncept tilldelades Göteborgs Uppfinnareförening, GUF, Stockholms Innovatörskrets, STIK och Uppfinnarföreningen LIST i Bollnäs. Dessa föreningar utarbetade under ledning av Lena Nyström på GUF i anslutning till detta – och som tack – en guide över hur man startar, driver och utvecklar en lokal förening. Samma år avsattes 140.000 kr som studiestöd för elever vid uppfinnarutbildningen idéum i Lidköping.

Som ytterligare stöd för Svenska Uppfinnareföreningens, SUFs, insatser för befintliga och
tillkommande lokala och regionala uppfinnarföreningar, gjordes under 2009 en film ”Uppfinn och finn framgångsvägen”. Filmen har distribuerats till lokalföreningarna och det är Stiftelsens innovations- och uppfinnarprojekt. Se filmen här >
Under 2012 tillkom två nya filmer, Innovationsskolan 1 och Innovationsskolan 2.

När Stiftelsen AJM firade sitt 10- årsjubileum år 2011, delade vi ut tre internationella innovationsstipendier I samband med att SUF firade sitt 125- årsjubileum. Ett av stipendierna gick till svensken Rasmus Norling för hans uppfinning som reducerar svavel i bland annat stora fartygs eldningsolja.

I vår strävan att finna lämpligaste vägen för vår inriktning på verksamheten, startade vi som nämnts ovan ett pilotprojekt där de nio bästa uppfinningarna fick ett stipendium med diplom. Vår lärdom från detta första och trevande försök var att det innebar orimligt mycket arbete och stora kostnader i själva urvalsprocessen. Den processen fanns däremot inom Stiftelsen SKAPA. Vi fann SKAPA när vi behövde dem och SKAPA fick vårt ekonomiska stöd när de verkligen behövde det. Ett mycket lyckligt och givande sammanträffande. Från år 2012 har ytterligare finansiellt stöd från tidigare och andra finansiärer tillkommit i SKAPA-konceptet. Det har bidragit till att vi kunnat minska vårt stöd till SKAPA och påbörja ett samarbete med Stockholms Innovationsstipendium som ett lämpligt komplement till SKAPA.

I SKAPA-konceptet samarbetar vi med nationellt arbetande och engagerade giganter som Vinnova, Almi, PRV. Själva är vi starkt lokalt förankrade med tre stockholmare i styrelsen och utan egen lokal. En analys ledde snabbt till att ett samarbete med Stockholms Innovationsstipendium skulle vara ett fint komplement och ge utdelning, för vår egen del och även för SKAPA. Samarbetet med Stockholms Innovationsstipendium bör tjäna som förebild för andra kommuner i landet. Urvalet till SKAPA-priset och SKAPA-priset för unga innovatörer startar på kommunal och regional nivå.

Vår mening för överblickbar framtid är att stiftelsens stöd till SKAPA ska förbli vid minst nuvarande nivå nämligen 240 kkr till länsvinnarna och 50 kkr som incitament till SUF:s lokala föreningar. Vårt bidrag till Stockholms Innovationsstipendium utgjorde vid starten år 2013, 225 kkr och samma belopp år 2014. År 2015 uppgick bidraget till 450 kkr då vi introducerade ett accelerationsstipendium, att sökas av de sista tre årens innovationsstipendiater. År 2017 uppgår bidraget till 475 kkr. Samarbetet med Stockholm har utvecklats mycket väl och vi ser därför fram emot att få utveckla det ytterligare i framtiden.